เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน – รอง สว. ขนาด 10 คูหา จำนวน 1 หลัง

05