บัญชีรายชื่อผู้เข้าทดสอบการวัดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บัญชีรายชื่อผู้เข้าทดสอบการวัดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ScannerLens-06-23-2566-01

แผนผังที่นั่งสอบ

ScannerLens-06-23-2566-02